Ліцензія

1. Предмет

1.1. За цією Угодою Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію на використання Програми.

1.2. Згідно Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № ____ від _____ р., яке видано Державним Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Ліцензіар є власником авторських майнових прав на Програму.

1.3. За надання права на використання Програми Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду розмір, порядку та строки виплати,  визначені в п._ Договору купівлі-продажу № ____ від _____ р.

2. Надання прав

2.1 Ліцензіар надає Ліцензіату права на використання Програми наступним чином та в наступному об’ємі:

2.1.1 Ліцензіат отримує право на відтворення Програми на персональному комп’ютерному обладнані (ПК) у відповідності до її призначення;

2.1.2 Ліцензіат має право відтворювати Програму на 1 шт. ПК

Ліцензія надає Ліцензіату право інсталювати Програму на ПК Ліцензіата в кількості 1 (одна) шт. на термін дії даної Ліцензійної угоди;

2.2 Ліцензіат має право використовувати Програму в своїй господарській діяльності згідно умов даної Ліцензійної угоди.

2.3 Тиражування Програми для третіх осіб заборонено.

2.4 Ліцензія дає Ліцензіату право виготовляти до 1 (однієї) штуки повних копій Програми з метою збереження та відновлення інформації після збоїв.

2.5 Ліцензіат має право використовувати Документацію, яка надається разом з Програмою.

2.6 Ліцензіат має право використовувати будь-які матеріали, які надано Ліцензіаром згідно цього Договору.

2.7 Ліцензіат має право встановлювати, інсталювати, деінсталювати, копіювати та запускати Програму.

3. Строк та територія дії прав

3.1 Строк дії Ліцензії – до _______.

3.2 Територія дії Ліцензії - Україна.

4. Ліцензійні обмеження

4.1 Ліцензіат не має права:

4.1.1 самостійно або з залученням третіх осіб вносити зміни в Програму, виконувати його декомпіляцію й зворотне проектування;

4.1.2 дизасемблювати або іншим способом намагатися відновити вихідний код Програми;

4.1.3 видавати іншим особам які-небудь ліцензії на використання Програми;

4.1.4 Ліцензіат не має ніяких інших прав на Програму, за винятком прав, що визначені даною Угодою, з урахуванням даних Ліцензійних обмежень.

5. Гарантії та обов’язки Сторін у випадку порушення прав інтелектуальної власності

5.1 Ліцензіар гарантує Ліцензіатові, що на момент укладання даної Угоди має всі необхідні повноваження й права для укладання даної Угоди й передачі Ліцензіатові зазначених прав на використання Програми.

5.2 Ліцензіар не несе відповідальності за дії Ліцензіата, які пов’язані з експлуатацією Програми, які привели до порушення майнових прав третіх осіб.

5.3 У випадку одержання Ліцензіатом претензій з боку третіх осіб, Ліцензіат зобов'язаний повідомити про це Ліцензіара не пізніше 5 (п’яти ) днів з моменту одержання Ліцензіатом інформації про можливе виникнення претензій.

5.4. У випадку наявності обґрунтованих претензій до Ліцензіата зі сторони третіх осіб, які можуть виникнути під час використання Ліцензіатом Програми, Ліцензіар несе відповідальність у порядку та формі, що передбачена чинним законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Сторони несуть майнову відповідальність у випадку порушення своїх зобов'язань за даною Угодою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7 . Інші умови

7.1 Дана Угода набуває чинності від дня її підписання.

7.2 Усі суперечки за даної Угодою вирішуються шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди, суперечки й претензії вирішуються відповідно до законодавства України.

7.3 Дана Угода підписана у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної зі Сторін.